WELCOME TO ICS - PHOTOGRAPHY IS UNIVERSAL LANGUAGE - ICS ANTHEM
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
WHO WE ARE
A non-profit organization 501(c)3 is serving cross-culture photography educational and charitable to community and overseas in Far East.
Một tổ chức phi lợi nhuận 501(c)3 phục vụ giáo dục nhiếp ảnh đa văn hóa và từ thiện cho cộng đồng và hải ngoại miền Đông Nam Á.

FUND
ICS photography educational and charitable service mission projects operating fund are generated volunteer donation from membership and various source and tax deductible.
Giáo dục nhiếp ảnh ICS và quỹ sinh hoạt từ thiện được yễm trợ bởi các hội viên tình nguyện quyên góp từ nhiều nguồn tài trợ được khấu trừ thuế.

DONATION
Donation Tax Deductible - FEIN: 81 - 2421209
To support new generation of photography and charity projects to the poor via ICS. The donations will be splited into 2 parts: 97% directly contributed to the poor and 3% admin.
Tài trợ được khấu trừ thuế - FEIN: 81 - 2421209
Để yễm trợ chương trình nhiếp ảnh trẻ cho thế hệ mới và từ thiện cho người nghèo. Tài khoản đóng góp được phân ra 2 phần: 97% cho chương trình, 3% cho hành chánh.

WE NEED SPONSOR
Open your heart ! please to support ICS projects and mission to the poor; elderly and children hopeless ! when where ICS have photo sessions in the different remote destination.
Hãy mở lòng yễm trợ việc làm của ICS cho người nghèo khó, neo đơn ! và trẻ em kém may mắn ở những nơi xa xôi hẻo lánh khi ICS đi sinh hoạt nhiếp ảnh ở những điểm đến khác nhau. 

PHOTOGRAPHIC ACTIVITY
ICS cross-culture photography educational and charitable with purpose training for new generation and a new job for passion profession as photographer.
ICS phục vụ giáo dục nhiếp ảnh đa văn hóa và từ thiện với mục đích giúp thế hệ mới và người yêu thích nghề nhiếp ảnh.
 
CHARITABLE
ICS collaborate with Tam Phuc Charity projects and Hand-To-Hand mission projects to the poor in the remote areas.
ICS hợp tác với các dự án từ thiện Tâm-Phúc và Hand-To-Hand để cứu trợ cho người nghèo ở vùng sâu vùng xa.

To care new generation of photography education and To care who need the most.
Chăm sóc thế hệ mới của nhiếp ảnh và những người cần giúp đỡ nhiều nhất. L'HYMN DE ICS   Fêtons ensemble la lumière. La photographie s’incarne ICS partout. 
Innombrables œuvres artistiques célèbres de grande envergure doivent ses origine à ICS. 

Buvons à leur succès ! 
ICS qui est comme lueur sur les objets, se trouve à la portée du monde entier. 

La photographie représente une langue universelle bien entendue par les cultures occidentale 
comme orientale et ça dure à travers le temps.