WELCOME TO ICS - PHOTOGRAPHY IS UNIVERSAL LANGUAGE - ICS ANTHEM
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
WHO WE ARE
A non-profit organization 501(c)3 is serving cross-culture photography educational and charitable to community and overseas' countries.
Một tổ chức phi lợi nhuận 501(c)3 phục vụ giáo dục nhiếp ảnh đa văn hóa và từ thiện cho cộng đồng và các cộng đồng hải ngoại.
FUND
ICS photography educational and charitable service mission projects operating fund are generated volunteer donation from membership and various source tax deductible.
Giáo dục nhiếp ảnh ICS và quỹ sinh hoạt từ thiện được yễm trợ bởi các hội viên tình nguyện quyên góp từ nhiều nguồn tài trợ được khấu trừ thuế.
DONATION
Donation Tax Deductible - FEIN: 81 - 2421209
To support new generation of photography and charity projects via ICS. 
Tài trợ được khấu trừ thuế - FEIN: 81 - 2421209
Để yễm trợ chương trình nhiếp ảnh từ thiện cho thế hệ mới qua hội ICS.
WE NEED SPONSOR
Open your heart ! please to support ICS projects to the elderly and children hopeless ! when where ICS'ers have photo sessions in the different remote destination.
Hãy mở lòng yễm trợ việc làm của ICS đến người già neo đơn và trẻ em kém may mắn ở những nơi xa xôi hẻo lánh khi ICS đi sinh hoạt nhiếp ảnh ở những điểm đến khác nhau. 
PHOTOGRAPHIC ACTIVITY
ICS cross-culture photography educational and charitable with purpose training for new generation and a new job for passion profession as photographer.
ICS phục vụ giáo dục nhiếp ảnh đa văn hóa và từ thiện với mục đích giúp thế hệ mới và người yêu thích nghề nhiếp ảnh.
CHARITABLE
ICS collaborate with Tam Phuc Charity projects and Hand-To-Hand Relief mission projects to the poor in the remote areas in overseas.
ICS hợp tác với các dự án từ thiện Tâm-Phúc và Hand-To-Hand Relief để cứu trợ cho người nghèo ở vùng sâu vùng xa.ở hải ngoại.

To care new generation of photography education and To care who need the most.
Chăm sóc thế hệ mới của nhiếp ảnh và những người cần giúp đỡ nhiều nhất. 

L'HYMN DE ICS Fêtons ensemble la lumière. La photographie s’incarne ICS partout. Innombrables œuvres artistiques célèbres de grande envergure doivent ses origine à ICS. Buvons à leur succès ! ICS qui est comme lueur sur les objets, se trouve à la portée du monde entier. La photographie représente une langue universelle bien entendue par les cultures occidentale comme orientale et ça dure à travers le temps.